मराठी कला मंडळाचे सगळे कारभार ह्या संविधाना प्रमाणे केले जातात. आम्ही हे संविधान तुमच्या सोयी आणि माहिती साठी पुरवले आहे.

 

Click below to view the constitution

Constitution